top of page

ביטול עסקה והחזרות

המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן;

ביטול העסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ביניהם.

מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, יהא רשאי לבטל את העסקה באתר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הזמנה בפועל או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין קוקוצ'ו ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

הודעת ביטול ניתן למסור באמצעות פניה אל מחלקת שירות הלקוחות של קוקוצ'ו בטלפון 03-7963080, במייל info@cocochobaby.com.

בהודעת הביטול יש לציין את השם המלא של המשתמש שביצע את ההזמנה, את תאריך ביצוע העיסקה ואת מספר ההזמנה. במידה והודעת הביטול עומדת בתנאי תקנון זה, ישלח אישור לביטול העיסקה ללקוח במייל חוזר.

החזרת הפריט לידי קוקוצ'ו תבוצע באמצעות שליחת הפריט אל משרדי קוקוצ'ו באמצעות דואר /ואו שליח ו/או בדרך אחרת, אך ורק לאחר אישור ההחזרה ולאחר תיאום עם נציגי קוקוצ'ו (באמצעות מחלקת שירות הלקוחות).

 

ביטול עסקה שלא עקב פגם

כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר המוחזר אצל קוקוצ'ו או נציג מטעמה, למעט דמי ביטול בשיעור של 7% או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם, וזאת בתנאי שהמוצר יוחזר בשלמותו וללא פגם שנוצר כתוצאה משימוש.
המוצר יוחזר על חשבון המשתמש.

ביטול עסקה עקב פגם, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל הפרה של החוזה על ידי קוקוצ'ו

על המשתמש לבדוק את הפריט/ים מיד עם קבלת ההזמנה לידיו. במידה ופריט כלשהו התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, יהא רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו.

בביטול בנסיבות אלה לא ייגבו דמי ביטול, כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר אל קוקוצ'ו על חשבונה.

המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.

לקוקוצ'ו תעמוד הזכות לתבוע את המשתמש בשל ירידה בערך המוצר.

החזר כספי במקרה של ביטול עסקה באשראי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. במקרה של ביטול חלק מן העסקה (החזרת פריט אחד מבין כמה שנרכשו) קוקוצ'ו תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין הפריט המוחזר.

החזר כספי במקרה של ביטול עסקה שבוצעה באמצעות פייפאל יבוצע באמצעות פייפאל, זאת בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. במקרה של ביטול חלק מן העסקה (החזרת פריט אחד מבין כמה שנרכשו) קוקוצ'ו תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין הפריט המוחזר.

בכל מקרה, קוקוצ'ו תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ובהתאם לדין, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 7% ממחיר המוצר (ולמעט במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה).

החזרת המוצר לשם החלפתו במוצר אחר או לקבלת זיכוי כספי תעשה בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית בקוקוצ'ו, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 30 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש. החזרת המוצר תיעשה בתאום עם שרות הלקוחות של קוקוצ'ו, בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט, אריזתו לא נפתחה ולא הוסרו תוויות הפריט.

בכל שאלה הקשורה לביטול העסקה, בירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל שירות הלקוחות של קוקוצ'ו בדוא"ל info@cocochobaby.com  או בטלפון 03-7963080.

ביטול העסקה על ידי קוקוצ'ו
קוקוצ'ו תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה בנסיבות להלן:

  • במקרה ונפלה באתר טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר המוצג באתר ובין אם בתיאור המוצר כפי שהוצג באתר;

  • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

  • אם התברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה של המשתמש ו/או מי מטעמו;

  • אם המוצר המוזמן סופק לכתובת ו/או לסניף לפי בחירת הלקוח ואולם לא נאסף במשך 14 ימי עסקים ו/או לא נוצר קשר עם הלקוח לשם מסירתו עקב אי זמינות הלקוח ו/או פרטי התקשרות שגויים/חלקיים/לא עדכניים.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדוא"ל אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה. במקרה זה, תבוטל העסקה וקוקוצ'ו תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי קוקוצ'ו בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

bottom of page